fbpx

EM&AI – AI SELF-SERIVCE PLATFORM

-ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG-

CÔNG TY CỔ PHẦN EM AND AI (“EM&AI”, “Chúng tôi”) cung cấp cho Người dùng hoặc Người dùng cuối (“Người dùng”, “Bạn”) nhiều sản phẩm chuyên sâu về công nghệ phân tích ngôn ngữ tự nhiên thuần Việt và trí tuệ nhân tạo.
Điều khoản sử dụng này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm của EM&AI và website của chúng tôi (Sau đây gọi chung là “Sản phẩm EM&AI”).

1. Chấp nhận sử dụng Sản phẩm EM&AI

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi Bạn tiến hành sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Sản phẩm EM&AI. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này trước khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng, Bạn vui lòng không sử dụng và thoát ra khỏi Sản phẩm EM&AI tại thiết bị của bạn.

Việc Bạn truy cập và sử dụng Sản phẩm EM&AI phải tuân theo và chịu sự điều chỉnh Điều khoản sử dụng này. Nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này với các điều khoản pháp lý bổ sung nào khác thì các điều khoản pháp lý bổ sung đó sẽ được áp dụng. Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Bạn và EM&AI.

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này để cập nhật các thay đổi trong chiến lược kinh doanh của EM&AI, pháp luật hiện hành hoặc vì các lý do khác mà EM&AI cho là cần thiết. Nếu các nội dung của Điều khoản sử dụng này thay đổi, EM&AI sẽ thông báo đến Người dùng bản Điều khoản sử dụng mới nhất. Trừ khi vi phạm pháp luật, các cập nhật của Điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng khi các thay đổi đã được đăng hoặc thông báo được đưa ra. Tuy nhiên, những thay đổi của Điều khoản sử dụng sẽ không có hiệu lực hồi tố. Nếu Bạn không đồng ý với các thay đổi tại Điều khoản sử dụng, Bạn phải ngừng sử dụng Sản phẩm EM&AI dưới mọi hình thức.

2. Cấp phép để EM&AI sử dụng, khai thác dữ liệu được cho phép từ Người dùng

Bằng cách sử dụng Sản phẩm EM&AI, Bạn cấp cho EM&AI một giấy phép cho việc sử dụng, khai thác dữ liệu và miễn phí bản quyền để sử dụng mà không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không có bất kỳ khoản thanh toán nào khác cho Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng, Bạn có đầy đủ quyền để cấp phép cho EM&AI.

Bạn vui lòng tham khảo thêm Chính sách bảo mật tại đây

3. Giới hạn sử dụng

Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các nội dung hoặc thông tin liên quan đến Sản phẩm EM&AI mà chúng thuộc quyền sở hữu của EM&AI. Trong phạm vi cho phép, Bạn có thể tải xuống, lưu trữ, hiển thị trên các thiết bị điện tử; nhưng với mục đích chỉ để xem và đáp ứng các yêu cầu: (i) Các tài liệu và thông tin trực tuyến chỉ có thể được sử dụng với mục đích thông tin, phi thương mại; không được sao chép hoặc xuất bản, phát sóng hoặc phân phối theo bất kỳ cách thức nào; (ii) Tài liệu và thông tin trực tuyến không được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tất cả thông báo thuộc bản quyền của EM&AI.

Bạn không được làm vô hiệu hóa máy chủ hoặc các mạng được kết nối của EM&AI hoặc cản trở việc sử dụng Sản phẩm EM&AI của Người dùng khác. Bạn không được phép truy cập trái phép vào bất kỳ Sản phẩm EM&AI, không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào mà Bạn không phải là người sử dụng hợp pháp trên Sản phẩm EM&AI.

Ngoài ra, Bạn đồng ý không sử dụng Sản phẩm EM&AI để:
  • Đăng, truyền tải bất kỳ thông tin trực tuyến nào mà (i) Bạn không có quyền để đưa ra; (ii) bất hợp pháp, có hại; (iii) xâm phạm bất kỳ pháp luật về sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên nào; (iv) các quảng cáo trái phép/ chưa được chấp thuận bởi EM&AI; (v) chứa virus phần mềm, hoặc phần mềm máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy, làm hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc tài sản nào khác;
  • Đăng, truyền tải các thông tin với mục đích quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền lợi hợp pháp của Người dùng khác;
  • Mạo danh bất kỳ các nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn là nhân viên của EM&AI hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào khác;
  • Can thiệp hoặc phá vỡ các máy chủ hoăc hệ thống mạng của EM&AI hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của các hệ thống mạng được kết nối với Sản phẩm EM&AI;
  • Vi phạm quy định pháp luật liên quan hiện hành.

4. Bảo vệ quyền riêng tư, thông tin cá nhân của Bạn

Bạn chịu trách nhiệm và đồng ý cung cấp cho EM&AI thông tin đúng, bao gồm Thông tin cá nhân và giữ cho Thông tin cá nhân (được định nghĩa cụ thể tại Chính sách bảo mật) của Bạn chính xác và cập nhật kịp thời. Bạn hiểu rằng, Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư liên quan đến các Thông tin cá nhân của Bạn. Theo quyết định của riêng mình, bất cứ lúc nào, Bạn đều có thể gửi yêu cầu liên quan đến Thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như yêu cầu EM&AI:

  • Xóa Thông tin cá nhân của Bạn;
  • Sửa đổi hoặc thay đổi Thông tin cá nhân của Bạn;
  • Truy cập Thông tin cá nhân của Bạn; hoặc là
  • Phản đối hoặc thu hồi sự đồng ý của Bạn để chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của Bạn.
Để sử dụng hết tất cả các tính năng của Sản phẩm EM&AI, một số tính năng sẽ yêu cầu Bạn phải trở thành Người dùng đã đăng ký. Trước khi Bạn sử dụng những tính năng này, Bạn phải đăng ký và cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhất định. Bằng cách chấp thuận Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của EM&AI, Bạn đồng ý rằng, EM&AI có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý các Thông tin cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đã đề cập trong Chính sách bảo mật, nhằm mục đích cung cấp cho Bạn quyền truy cập, các hoạt động liên quan mà Bạn đồng ý tham gia và dịch vụ tốt nhất của Chúng tôi.

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, Chúng tôi cần có sự đồng ý của phụ huynh trước khi chúng tôi tiến hành thu thập Thông tin cá nhân. Nếu Bạn là trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng không đăng ký, hoặc cố gắng truy cập/ sử dụng Sản phẩm EM&AI. Nếu chúng tôi biết rằng, Chúng tôi đã/ đang thu thập Thông tin cá nhân từ một người dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ xóa Thông tin cá nhân đó càng sớm càng tốt.

5. Chấm dứt quyền sử dụng Sản phẩm EM&AI

Trong trường hợp Bạn vi phạm nghiêm trọng các quy định của EM&AI, bao gồm nhưng không giới hạn tại Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng; theo quyết định của riêng mình, EM&AI có thể đơn phương đình chỉ, chấm dứt việc sử dụng Sản phẩm EM&AI của Bạn, từ chối việc sử dụng Sản phẩm EM&AI hiện tại hoặc trong tương lai mà không cần thông báo trước. EM&AI sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt như vậy.

Ngoài ra, EM&AI sẽ chấm dứt quyền truy cập, sử dụng Sản phẩm EM&AI của Người dùng trong các trường hợp sau đây, ngoại trừ các trường hợp việc chấm dứt sử dụng Sản phẩm EM&AI chủ động từ phía Người dùng:
– Yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền;
– EM&AI phát hiện Người dùng đang sử dụng Sản phẩm EM&AI với các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như vi phạm các quy định tại Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của EM&AI.

6. Từ chối các bảo đảm

EM&AI không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng Sản phẩm EM&AI của khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Sản phẩm EM&AI sẽ đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu của Người dùng; hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/ hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của Sản phẩm EM&AI sẽ không xuất hiện vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn: các vấn đề về mạng internet, các mạng truyền dẫn khác và thiết bị của Người dùng). EM&AI không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Việc sử dụng Sản phẩm EM&AI là quyền và tùy chọn của Người dùng.

Bạn nên dùng sự suy xét tốt nhất của mình để đánh giá các thông tin và các nội dung trên Sản phẩm EM&AI. Chúng tôi không bảo đảm bất kỳ tính năng hoặc thông tin nào của bất kỳ đối tác hoặc của EM&AI, hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan đến bất kỳ chất lượng nào khác. Các tuyên bố hoặc giải thích về Sản phẩm EM&AI trong các tài liệu quảng cáo hoặc trên ứng dụng chỉ được thực hiện cho mục đích giải thích, không cấu thành bất kỳ sự bảo đảm cho một số tính năng nhất định. Người dùng sẽ không ngụ ý được bảo đảm hoặc cam kết từ bất kỳ mô tả hoặc quảng cáo nào được công bố bởi EM&AI, ngoại trừ trong phạm vi mà EM&AI đã xác nhận rõ ràng về bảo hành hoặc cam kết bằng văn bản (có xác nhận rõ ràng của EM&AI).

7. Giới hạn trách nhiệm

EM&AI sẽ không chịu trách nhiệm cho tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp/ gián tiếp/ ngẫu nhiên nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm EM&AI, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại về doanh thu hoặc lợi nhuận bị mất; hoặc gián đoạn kinh doanh; hoặc mất dữ liệu của Người dùng do việc sử dụng Sản phẩm EM&AI.

8. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.
Trong trường hợp các bên thương lương không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền. Quyết định của tòa án có thẩm quyền là quyết định cuối cùng.

9. Thay đổi/ cập nhật Điều khoản sử dụng:

Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện sản phẩm Sản phẩm EM&AI, vì vậy các Điều khoản này có thể sẽ thay đổi cùng với các dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, khi đó, Chúng tôi sẽ cập nhật Điều khoản này trên trang web emandai.net.

Nếu Bạn không đồng ý với các Điều khoản mới này, Bạn có quyền từ chối, và điều đó có nghĩa là Bạn không thể sử dụng Sản phẩm EM&AI nữa. Nếu Bạn tiếp tục sử dung Sản phẩm EM&AI bằng bất kỳ cách nào, sau khi Điều khoản sử dụng có hiệu lực, nghĩa là Bạn đồng ý với tất cả các thay đổi đó.

Ngoại trừ những thay đổi của Chúng tôi như được mô tả ở đây, không có sửa đổi nào khác của các Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực, trừ khi bằng văn bản và có chữ ký của cả Bạn và Chúng tôi.

Ngày cập nhật: 20/06/2020, 2020

Contact Me on Zalo